พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ประสานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง

0
66

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ประสานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเก้าเลี้ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีผลผลิตครบระยะเวลาเก็บเกี่ยว แต่ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตและไม่มีตลาดรองรับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งในเบื้องต้น ได้ทำการสำรวจเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน พบว่า มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รวมประมาณ 1,000 กิโลกรัม สำนักงานฯ จึงได้ประสานหาผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิก Bizclub จังหวัดนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สามารถช่วยกระจายผลผลิตฝรั่งจากเกษตรกร รวม 800 กิโลกรัม ๆ ละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000.- บาท ซึ่งจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณผลผลิตที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว