ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปลาจาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ปี มีครั้งเดียวหัวแน่น แกร่ง ! สุดยอดกระเทียม

0
17

กระทรวงพาณิชย์
ขอประชาสัมพันธ์
ว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยมีโครงการ1 ดน 1 กิโล 100 บาท
(รวมด่าขนส่ง) ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้านนาปลาจาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
05 361 1376
1 ปี มีครั้งเดียวหัวแน่น แกร่ง ! สุดยอดกระเทียม
055 611238 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย