รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

0
28
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

วัน จันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีเรื่องที่ประชุม ดังนี้
1.) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.) แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
3.) การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี 2564
4.) การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564
5.) หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี 2564
6.) การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
7.) รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9.) การพิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว
ว่าที่ร้อยเอกชัยรัตน์ แสนดีน้อย(เราะ เมื่องทุ่งยั้ง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญการ

นาคา คะเลิศรัมย์ อินทรีย์ไฟ(ผู้สื่อข่าว)