เรามาเตรียมพร้อมเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

0
33

เรามาเตรียมพร้อมเมื่อต้องกักตัว 14 วัน


Step 1 เตรียมที่พักและอุปกรณ์อย่างไรให้พร้อม
1.แยกห้องนอนและห้องน้ำออกจากผู้อื่น (ห้องพัก โปร่ง มีอากาศถ่ายเท แสงแดดเข้าถึง)
2.แยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ) แยกทำความสะอาด
Alcohol
70%
3.มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์เจลเข้มข้นอย่างน้อย 70%
หน้ากากอนามัย สบู่
4.มีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ถุงขยะ โดยจัดถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้นอกบ้าน
สารฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาด
ที่มา : คำแนะนำการแยกูสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กระทรวงสาธารณสุข
ลดการรับหรือแพร่เชื้อโควิด 19
โดยลดการติดต่อระหว่างคน
จากใจ…ปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ. นครสวรรค์