เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเด็นสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่นเหตุการณ์ที่เรือล่มในทะเล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมาก ไม่นานมานี้ ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ในวงกว้าง พร้อมทั้งได้แสดงข้อมูลสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ปี 2555-2561 จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แม้ในปีนี้ตัวเลขจะลดลง แต่ยังคงมีตัวเลขสูงกว่าสถิติในปีก่อนๆ ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย โดยช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามา อันดับแรก คือ คำบอกเล่าจากเพื่อน การรับข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ และคำบอกเล่าจากครอบครัว และคนที่เคยเดินทางมาแล้ว มากกว่าข้อมูลจากทางการ แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ศึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องสร้างความประทับจากคนสู่คนโดยตรง

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวจีนในต้นปี 2561 ยังลดลงไม่มาก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องร่วมมือกัน คือการทำให้อัตราการสูญเสียน้อยลง ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบความสามารถในการดูแลนักท่องให้ได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำวีซ่าที่มีปริมาณเฉลี่ย เดือนละ 6 แสนกว่าคน ในปี 2560 รวมถึงการดูแลด้านการเดินทางโดยรถโดยสาร และเรือในประเภทต่างๆ การดูแลด้านอาหารที่พบว่า ชาวจีนประสบปัญหาอาหารเป็นพิษจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหานักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการจมน้ำ เนื่องจากความเหนื่อยล้าในการเดินทาง ประกอบกับพึ่งลงจากเครื่องได้ไม่นาน และให้คณะทัวร์ออกทะเลทันที โดยปกติแล้วจะต้องให้นักท่องเที่ยวได้ปรับตัวอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนจะออกทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง โดยสถิติในปี 2560 พบว่าร้อยละ 40 ของชาวจีนเสียชีวิตที่ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกับรัฐ ในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งสื่อมวลชนที่จะเป็นเครื่องมือประสานกับภาคประชาชนและเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่ตะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ยังเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันการสูญเสีย ภัยอันตรายในด้านต่างๆ การอำนวยความสะดวกสบาย ความสะอาด และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น