พช.เชียงใหม่ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

0
14

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

วันนี้ (9 เม.ย. 64) ที่บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มสู้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสตรีให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 25 อำเภอ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 25 อำเภอ อีกด้วย

ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 448,911 คน และประเภทองค์กร จำนวน 1,924 องค์กร มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพกว่า 200 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สตรีมีความมั่นคงทางด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

/////////////////
นันธิกา กิจปาโล/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9 เมษายน 2564