ศอ.บต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบฯ จากพิษโควิด-19 รุ่นที่ 1-2 แก่บัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล

0
6

ศอ.บต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบฯ จากพิษโควิด-19 รุ่นที่ 1-2 แก่บัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล

กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) ศอ.บต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค-19 พร้อมมอบนโยบายแก่บัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 จำนวน 2 รุ่น โดยในวันที่ 7เมษายน 2564 รุ่นที่1 กลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอละงู ทุ่งหว้า ท่าแพ และอำเภอมะนัง จำนวน 164 คน และในวันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นรุ่นที่ 2 กลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ควนกาหลง และอำเภอควนโดน จำนวน 133 คน โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ทั้ง 2 รุ่น ซึ่งมี นางชุตาภัณฑ์ ไพศาลเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร กปพ. ศอ.บต. วิทยากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอำนวย ศรีระแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงในต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลไทยได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เกิดผลกระทบหลายๆ ด้าน ซึ่งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ด้านผลกระทบฯ ของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 75 ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ ร้อยละ 83.6 ระบุมีรายได้ลดลง และบางส่วนร้อยละ 18.2 ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ประกอบกับการมีพื้นที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย ซึ่งในช่วงของการระบาดเกิดการว่างงาน อีกจำนวน 39,000 คน ศอ.บต. จึงมีเป้าหมายช่วยเหลือแรงงานไทยรวมถึงเยาวชนในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาสภาวการณ์ว่างงาน จึงมีการส่งเสริมในการมีอาชีพของประชาชนในหลายมิติ อาทิ การท่องเที่ยว เกษตรฐานราก การปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่วนงานนอกพื้นที่ก็เป็นโอกาสของประชาชนที่ต้องการมีงานประจำ สามารถออกนอกพื้นที่ในประเทศได้ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน สมาชิกวุฒิสภา และภาคเอกชนจัดทำโครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทยรองรับแรงงาน จชต. สู่การมีงานทำและมีรายได้หลังสถานการณ์โรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งแรงงานในพื้นที่ จชต. ไปทำงาน ณ บริษัท แคลคอมอิเลคโทรนิค ประเทศไทยจำกัด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ ยังต้องมีการสำรวจข้อมูลโดยละเอียด โดยบัณฑิตอาสาฯ ทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจจัดเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมายัง ศอ.บต. เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางในการให้ความช่วยเหลือ ขอให้บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม และการจัดเก็บข้อมูลให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพ

โดยในกิจกรรมมีการบรรยายและฝึกการปฏิบัติ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และฝึกการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวข้องของการพัฒนา จชต.” โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติ โดย นางสาวสุภาพร กาญจนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และคณะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว