a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ


วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด