จ.ตาก สาธารณสุข รพ.สต. อปท .ฝ่ายปกครอง.อสม.ประชาชน ร่วมกัน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off)

0
14
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ตาก สาธารณสุข รพ.สต. อปท .ฝ่ายปกครอง.อสม.ประชาชน ร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(Kick Off)

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตราการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอพบพระ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก