สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวทาง “ปกป้องผู้สูงอายุพ้นภาวะเสี่ยงโรค COVID-19

0
32

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวทาง
“ปกป้องผู้สูงอายุพ้นภาวะเสี่ยงโรค COVID-19

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวแนะนำแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โดยเว้นระยะห่าง จัดผู้ดูแลหลัก ไม่ออกนอกบ้านในช่วงการระบาด เนื่องจาก ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป จากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น
แม้จะมีการขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุเก็บตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุด แต่ผู้สูงอายุจำนวนมากก็ต้องการการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแลที่ยังคงมีความจำเป็นหรือไปหาซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน จึงมีโอกาสนำเชื้อจากภายนอกมาสู่ผู้สูงอายุ อีกทั้งการจำกัดบริเวณให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานติดต่อกัน อาจส่งผลให้สภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุถดถอยลง จนเกิดภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จึงมีความจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
กรณีที่ผู้สูงอายุติดเชื้อ อาการอาจไม่ชัดเจน และไม่ตรงไปตรงมา เช่น อาจไม่มีไข้ หรืออาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาการ หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึม สับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่อาการจะรุนแรงมากกว่าในวัยอื่นๆ การป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อสู่ผู้อายุ กรณีที่เป็นญาติที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลักและคนรู้จัก ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อต้องแยกตัวออกจากผู้อื่น และไม่เข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้สูงอายุอย่างเด็ดขาด โดยให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ห้ามผู้ที่มีไข้ตัวร้อน หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด งดหรือลดการมาเยี่ยมจากคนนอกบ้านให้น้อยที่สุดในขณะ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ลดการเข้าใกล้หรือสัมผัส รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร จัดให้มีผู้ดูแลหลักคนเดียว โดยเลือกคนที่สามารถอยู่บ้านได้มาก และจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านน้อยที่สุด
ระหว่างที่มีการระบาด ทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุ ควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด ทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็ก หากต้องออกนอกบ้านควรเลือกเวลาที่ไม่เจอความแออัด สวมหน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีที่กลับถึงบ้าน หากผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์ ในกรณีอาการคงที่หรือยังปกติ ให้เลื่อนนัดหรือรับยาใกล้บ้านแทน แต่ในกรณีที่อาการแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อนัดหมายตรวจในช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้สูงอายุควรแยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด
นายแพทย์อดิสร กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า การดูแลไม่ให้เกิดการถดถอยของร่างกายและสมอง ให้ยึดหลัก 5 อ. ได้แก่ อาหาร-รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปรุงสุกใหม่ๆ ออกกำลังกาย-ด้วยท่าทางง่ายๆ เช่น การเดินหรือแกว่งแขนอย่างสม่ำเสมอ อารมณ์ – หยุดรับข่าวสารมากเกินไป เพื่อป้องกันภาวะวิตกกังวล เอนกายพักผ่อน–การนอนสำหรับผู้สูงอายุ ควรให้นอน 7-9 ชั่วโมง/วัน ออกห่างสังคมนอกบ้าน–ระหว่างการระบาด ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลควร เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด