การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 18 ตุลาคม2561 ที่หอประชุม80ปี วไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 โดยมีดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ กล่าวรางานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม5แหงประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมทือทางวิชาการและวิจัยเพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 นี้เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเสนิและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆรวมถึงท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้นประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา 5แห่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์