a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สามารถ”ผนึก ส.ส.พยม ถ่ายทอดการดำเนินงานเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ !!

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และ ผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา มาร่วม บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“การดำเนินงานเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่” ในกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครั้งที่ 2/2564 ณโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย มีประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ เครือข่ายอาสาสมัคร ยุติธรรมชุมชน ประธานและเลขานุการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ และงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งยังเป็นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว โปร่งใสและทั่วถึง!!

################################