a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่13 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการในการประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (ม.ท.ศ.) และประสานงานระดับจังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนทั้งสิ้น 11 คน โดยการนำเสนอประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกตามกรอบ 3 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์การเรียนดี เกณฑ์ความประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษามัธยมปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการ และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ บ่มเพาะวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งดำเนินการผ่านมาแล้ว จำนวน 12 รุ่น

สำหรับในรุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ได้ยึดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรรที่กำหนดตามคู่มืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลงเยี่ยมบ้าน การสอบทานข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ สอบทานความสมัครใจ การรับรู้ข้อมูลโครงการ ม.ท.ศ. และการติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยจะต้องมีการรายงานผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ขอรับทุนด้วย

เดชา อุ่นขาว ข่าว”คมชัด AEC TV Online ” รายงานจากอยุธยา