“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างค่านิยมให้นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสังคมร่วมมือภาครัฐยกระดับการให้บริการ!!

0
13

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างค่านิยมให้นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสังคมร่วมมือภาครัฐยกระดับการให้บริการ!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้พบปะและพูดคุยกับน้อง ๆ นักศึกษา จำนวน 3 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ครบกำหนดการฝึกสหกิจศึกษา (ฝึกงาน)

สำหรับการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาข้างต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถือว่ามีความต่อเนื่องและระยะเวลามากพอที่จะได้เรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ การร่วมจัดรายการวิทยุ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย และน่าสนใจมาก

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีงานทำ หากเป็นงานในหน่วยงานรัฐ ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการและช่วยเหลือประชาชน ร่วมกันยกระดับการบริการ เพื่อก้าวไปสู่ยุค 4.0 ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################