“กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม!!

0
12
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม!!

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2564 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยา ศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ซึ่งดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคล ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดและไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม มีความเข้าใจในการปฏิบัติและมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

รวมทั้งรับทราบระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม โดยดำเนินการจัดทำระบบ CIR Mobile Application ระบบแอพพลิเคชั่น U-NAI “อยู่ไหน”ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุกด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นกลไกที่มีมาตร ฐานที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหาย และเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง นอกจากนี้ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 2/2563

รับทราบคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

และรับทราบรายงานผลการตรวจพิสูจน์บุคคลนิรนาม และการบริหารจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตร ซึ่งควรมีการศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดการศพของต่างประเทศและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขเรื่องการจัดการศพนิรนามของประเทศไทยในอนาคต และสร้างมาตรฐานในการจัดการศพนิรนามของประเทศ โดยมีวิธีการจัดการศพในปัจจุบัน 4 วิธี คือ
1.การฝังศพ
2.การเผาศพ
3.การนำศพมาย่อยสลาย เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายศพให้กลายเป็นดินปุ๋ย
4.การฌาปนกิจศพด้วยน้ำ เป็นกระบวนการทางเคมีแบบรีดักชัน รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือว่าจะมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมต่อไป!!

###############################