วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเอามื้อสู่วันดินโลก ภายใต้โครงการ “เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว” ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดโดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การลงมือปฏิบัติ และเผยแพร่ประเพณีเอามื้อสามัคคี หรือประเพณีลงแขก ซึ่งเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือในการผลิตและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนในอดีตคนไทยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันฯ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา หน่วยงานราชการ ประชาชนและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเอามื้อสามัคคี
ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการดินอย่างยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มของกิจกรรมที่เราจะมาร่วมกันเฉลิมฉลอง “วันดินโลก (World Soil Day)” คือวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานาม เนื่องจากประจักษ์ในผลสำเร็จอันเกิดจากแนวพระราชดำริทางด้านการจัดการดินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงวิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรดิน จึงประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันดินโลก โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานราชการ ประชาชนและผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ปรีชา นุตจัรส ราย งาน