นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดนครสวรรค์

0
6
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดนครสวรรค์


วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา อีกทั้ง ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่2/2563 ลว 14 กันยายน 2563 จำนวน 7 ประเด็น, พิจารณากำหนดแนวทางในการประกวดหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์การประกวดหอพัก, พิจารณาการจัดทำโครงการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องหอพัก