อพท. ๔ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย

0
10

วันนี้ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ อพท. ๔ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “การสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่หลังโควิด-๒๐๑๙ รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
อพท.๔ นำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้ ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๑) การทำสบู่สวยใสสไตล์บ้านทุ่ง (วัตถุดิบจากธรรมชาติ) ๒) กระดิ่งมงคล สวนปั้นสุข นับเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ประเด็นการพัฒนาโอกาสอย่างเท่าเทียมทางสังคม (Social Equity Development) โดยการสร้างงานสร้างอาชีพด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะ และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) #อพท. #สุโขทัย