นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง

0
11
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง


วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดในแต่ละประเภท ๆ อย่างน้อย ประเภทละ 1 วัด โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และพิจารณาให้คะแนนในแต่ละประเภท ดังนี้ 1)วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 วัด คือ วัดประชาสรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า 2)วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 1 วัด คือ วัดหัวดงเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว 3)อุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 1 วัด คือ วัดโกรกพระเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ เพื่อจัดส่งรายชื่อวัดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ต่อไป