เปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่

0
44

เปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
เมื่อเวลา 09.00.น วันที่ 22 มีนาคม64 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ โคกหนองนาโมเดล แปลงครัวเรือนต้นแบบของนางรชยา พิมพ์มั่น เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โดยนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายชูติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.ท.นิรันดร์ นิสัยคาน รองผกก.ป.สภ.หนองฉาง นางรชยา พิมพ์มั่น เจ้าของแปลงที่ดินขนาด 1 ไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาพื้นที่โคกหนองนา อ.หนองฉาง 30 คน และประชาชน ครัวเรือนเป้าหมายโคกหองนา อ.หนองฉาง จำนวน 40 คน ให้การต้อนรับ
โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี คล้องพวงมาลัยที่เครื่องจักร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวที่ในพื้นที่โคกหนองนา

โดยนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากด้วยอำเภอหนองฉางได้รับอนุมัติให้ดำเนินขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติดังนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ใช้งบของกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 39 แปลง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล งบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 53 แปลงรวม 92 แปลง

โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามพระปฐมบรมราชโอการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่สร้างครัวเรือนต้นแบบขนาด 1 ไร่ 3 ไร่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในการแก้ไขปัญหาดินการขาดแคลนน้ำ แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตในระดับครอบครัวเรือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนให้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการขุดแปลงตามรูปแบบโคกหนองนาแล้วก็จะดำเนินการนำครัวเรือนต้นแบบลูกจ้างนักพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในร่วมกันพัฒนาแปลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ทำคอกสัตว์เป็นต้นสร้างความรักความสามัคคีและเกิดการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาระหว่างการต่อไปในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโคกหนองนาดังกล่าว ได้บูรณาการทำงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการประจำอำเภอและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนรวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ดังกล่าว
////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี