ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “น่านนคร เมืองต้นน้ำ…ต้นไฟของไทยทั้งชาติ” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

0
10
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “น่านนคร เมืองต้นน้ำ…ต้นไฟของไทยทั้งชาติ” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการระบบส่ง รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ได้จัดกิจกรรม“น่านนคร เมืองต้นน้ำ…ต้นไฟของไทยทั้งชาติ” ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้า และการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับเครือข่ายส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย CSR และเครือข่ายสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน โดยกิจกรรม“น่านนคร เมืองต้นน้ำ…ต้นไฟของไทยทั้งชาติ” ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัทเอกชน ผู้แทนเครือข่าย CSR ผู้แทนจากสื่อมวลชน และเยาวชนจากโครงการกล้าดี มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และในส่วนของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน