a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กบ่าวรายงานต่อนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในครั้งนี้
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
3. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในเขตที่มีภัยพิบัติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน