“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมรับแนวทางเพื่อยกระดับการให้บริการ “e – Service”

0
14

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมรับแนวทางเพื่อยกระดับการให้บริการ “e – Service”

วันนี้ (วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพ ฯ โดย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 10 คน ร่วมรับฟังแนวทาง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

สำหรับหัวข้อการชี้แจง 5 หัวข้อ ประกอบด้วย การให้บริการประชา ชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนว ทาง/ขั้นตอนการดำเนินการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และแนวทางการตอบแบบประเมินสถานะ ฯ โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม คือ การให้บริการ “e – Service” ซึ่งชี้แจงโดยผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พร้อมที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################