วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

0
10
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นับเป็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น. คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปโฆษกกรรมาธิการ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โครงกาพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตามโครงการดังกล่าว เป็นการรับฟังการดำเนินงานการก่อสร้างโดยมี นายสมนึก คำฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ให้การต้อนรับ รับฟังการสรุปการดำเนินงานโครงการฯ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน พร้อมได้ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังประชาชนและผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ สมาชิกวุฒิสภาจะนำไปเป็นข้อมูลนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสุขของประชาชน.