นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0
4
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ(ITA) จากหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และพิจารณาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) อย่างน้อย 400 คน ของจังหวัดนครสวรรค์ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ ร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าสู่ระบบ ITAS วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง