“กรมบังคับคดีนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด!!

0
22

“กรมบังคับคดีนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.5781/2563 ระหว่าง นางสาวณัฐรส ตั้งประสิทธิ์ และนางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล ในฐานะผู้ชำระบัญชีร้องขอให้บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งได้ครบกำหนดเวลายื่นขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ จำนวน 3,418 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,392,402,801.53 บาท

โดยในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ในคดีดังกล่าว ณ กรมบังคับคดี ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้มาตรวจคำขอรับชำระหนี้ จำนวน 457 ราย และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง คำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและจะแจ้งกำหนดวันและสถานที่ประชุมให้เจ้าหนี้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบังคับคดีล้มละลาย 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4377, 0 2881 4999 ต่อ 4202 และ 0 2881 5052 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th!!

###############################