นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

0
14

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นางสาวบุปผา เรืองสุด) รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564), การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์(ภาคประชาชน)ซึ่งมีการจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จำนวน 6 หน่วยบริการ, สถานการณ์เตือนภัยด้านแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมทราบ และได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์