“จังหวัดสงขลาบูรณาการหน่วยงานหารือวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ!!

0
13

“จังหวัดสงขลาบูรณาการหน่วยงานหารือวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ!!

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมอนุกรรมจากส่วนราชการต่าง ๆ กว่า 50 คน

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรายงานสถาน การณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลอง ร.1) การสำรวจระบบประปาหมู่บ้าน การเสนอแผนงานโครงการเพิ่มเติม (งบกลาง) ด้านอุทกภัย ปี 2564 เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการน้ำ จะมีทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงน้ำหลาก และการขาดแคลนน้ำจืดในช่วงหน้าแล้ง ที่มีกรณีน้ำเค็มรุกน้ำจืด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำเกษตร

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาสามารถนำข้อมูลที่ได้มาชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกรณีทีมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

#################################