a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาเข้าทำเนียบร่วมประชุมตรวจสอบโครงการเมืองต้นแบบ!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา14.30 น.ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมอนุกรรมการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม 50 คน อาทิ นายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากร ฯ เป็นต้น

สำหรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ฯ เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” จะได้รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รวบรวม และหรือได้ชี้แจงไว้เป็นข้อมูล โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในพื้นที่ 3 ตำบล (นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม) ยังไม่เพียงพอในการพิจารณา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ได้มอบหมายให้ตัวแทนกรมที่ดิน เป็นผู้ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้นเพิ่มเติม โดยจัดส่งให้คณะอนุกรรมการ ฯ เป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################