a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาร่วมกลั่นกรองเรื่องที่เสนอ กพต.เพื่อพิจารณาขับเคลื่อน!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น.ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และ นายฐิติ สังข์อ้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับการประชุมพิจารณากลั่นกรอง ฯ มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วม 60 คน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ การแก้ไขปัญหาโรคระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเล การขอทบทวนมติ ก.พ.ต.เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมพิจารณากลั่นกรอง ฯ โดยเฉพาะความคืบหน้า และหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการจะได้นำไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์ของเนื้อหาประกอบระเบียบวาระในการประชุม กพต.ครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################