a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิษณุโลก จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ 2564
ในพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 โดย กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 – 10.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และประสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ เป็นวาระพิเศษ ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก