a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย!!

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรี ขันธ์,พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว,พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน. กลุ่มงานประสานความมั่นคง,จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.

ได้ลงพื้นที่ร่วมกันจัดทำโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.183 ม.9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จว. ประจวบคีรี ขันธ์ โดยมี นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์ จว.ประจวบคีรี ขันธ์และ นายประสงค์ ทองแผ่น ผญบ. ม.9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี เป็นวิทยากร ผลการปฏิบัติเ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################