นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ผู้นำทำก่อน สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตภัยโควิด-19

0
82

อำเภอท่าตะโก
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ผู้นำทำก่อน สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตภัยโควิด-19 โดยมีนายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการของอำเภอท่าตะโก ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวม 60 คน ร่วมปฏิบัติการ Kick Off กิจกรรมปลูกผักสวนครัวน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
โดยกิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงในวันนี้ เพื่อให้ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุข ความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไร้สารพิษ และเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครัวเรือน จากกิจกรรมร่วมกันช่วยปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยยึดหลักการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดคือ “ผู้นำต้องทำก่อน” รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง หลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
ทั้งนี้ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมีวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่น เกิดวัฒนธรรมของการเกื้อกูลต่อไป
รายงานข่าวโดยณัฐวุฒิ ข่าวนครอำเภอท่าตะโก