แม้เวลานี้โควิด19จะอยู่ใกล เราก็จะไม่ลดมาตรการป้องกัน เพื่อนครสวรรค์ปลอดภัยปลอดเชื้อตลอดไป

0
8

แม้เวลานี้โควิด19จะอยู่ใกล
เราก็จะไม่ลดมาตรการป้องกัน
เพื่อนครสวรรค์ปลอดภัยปลอดเชื้อตลอดไป ด้วยความปรารถนาดีจากนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564