นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์

0
23

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 จำนวน 7 โครงการ จากองค์กร(ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์) งบประมาณ 524,662 บาท