ทีมพัฒนาบ้านเมือง มี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เบอร์ 2 นำลูกทีม และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ (สท.)

0
55

วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 16.00 น. ทีมพัฒนาบ้านเมือง โดย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เบอร์ 2 นำลูกทีม และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ (สท.)

 

ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ในเขต 2 แบบเคาะประตูบ้าน แจกบัตรแนะนำตัวผู้สมัคร พร้อม ชูนโยบาย ทีม ” สานต่อโครงการเดิม ริเริ่มโครงการใหม่ ” เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
สำหรับทีมพัฒนาบ้านเมือง ได้ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครบทั้ง 4 เขตประกอบด้วย
เขต 1
หมายเลข 1 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 2 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 3 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 4 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 5 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 6 นายเจตริณ อ่อนสอาด สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง

เขต 2
หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 2 นายเอกกร ดำรงโภวรรณ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 3 นางสาวทศมาส หวังสุข สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 4 นายธนกร คะกาทอง สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 5 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 6 นายเจษฏา ศรีประทักษ์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง

เขต 3
หมายเลข 1 นางสุภาพร แตงนารา สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 2 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สังกัดทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 3 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 4 นายธนู ชีวินโชติมา สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 5 นายจตุพร เอกวัฒน์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 6 นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง

เขต 4
หมายเลข 1 นายสมยศ นะลำเลียง สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 2 นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 3 นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 4 นายมงคล สุนทรเลขา สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 5 นายกฤตภาส คชรัตน์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง
หมายเลข 6 นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ สังกัด ทีมพัฒนาบ้านเมือง

อย่าลืมไปเลือก สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น. กันนะครับ
ภาพ/ข่าว นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา