“ไฟฟ้าหงสา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ”

0
27

“ไฟฟ้าหงสา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ”


บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯที่ 2 โรงเรียน คือ ที่โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในฐานะรองประธานสหวิทยาเขตวรนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปัว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตวรนคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน กว่า 500 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3 วิชา ดังนี้ 1.วิชาคณิตศาสตร์ 2.วิชาวิทยาศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ และที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในฐานะประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสหวิทยาเขตศิลาทอง จำนวน 7 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน กว่า 300 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 2 วิชา ดังนี้ 1.วิชาคณิตศาสตร์ 2.วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียนนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน