“สามารถ ลุยพื้นที่เขตบางกะปิ มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!!

0
11
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สามารถ ลุยพื้นที่เขตบางกะปิ มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!!

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.ณ มัสยิลดารุลอิบาดะห์ (สุเหร่าหัวหมากน้อย)นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 13 นายสุนทร ขื่นศิริ ผอ.ป.ป.ส. กทม.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมร่วม รับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขตบางกะปิ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขตบางกะปิ 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนมัจฉา ซ.ปานนพภา ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ซอยริมคลอง หัวหมากถ.รามคำแหง 60 แยก 9ชุมชนวังโสม ซ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3)ด้านหลังหมู่บ้านสวนสนและชุมชนสามัคคีพัฒนา ซ.สามัคคีพัฒนา แยก 4 ถ.รามคำแหง

พร้อมเผยแพร่ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม การอำนวยความยุติธรรมลดความเหลือมล้ำให้แก่ประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้านการปราบปราม ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดรักษาติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และรับมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ยาเสพติดแก่ชุมชน ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดได้เป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นปัญหาของยาเสพติดและเห็นควรให้แก้ไขอย่างจริงจังโดยภาครัฐต้องร่วมมือกับชุมชนจึงจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชุมชน การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในดคีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึง การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 และยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชนที่อยู่ภายในพื้นที่บางกะปิ เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง!!

################################