a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พม.นครสวรรค์ร่วม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (คนพิการ)


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางเยาวภา พรรณโนภาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์พิการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุภาภรณ์ นุมานิต ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์ เข้าติดตามผลการเรียนของเด็กพิการ ที่ต้องการเข้าเรียนในสายอาชีพ ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตามโครงการ รับเด็กที่พิการเข้าศึกษา ระดับ ปวช. – ปวส. เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสายอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ และนางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ นำเข้าตรวจเยี่ยม
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในขณะนี้มี 3 คน ได้แก่ นายซี (นามสมมติ) เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส .1 สาขา ดิจิทัลมีเดีย พิการทางร่างกายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตอนเรียน ปวช. 1 – นาย เอส (นามสมมติ) ระดับ ปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย พิการทางสายตา และ นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ปวส. 2 สาขาวิจิตรศิลป์
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความประสงค์ จะให้บุตร หลานพิการ ที่กำลังจะจบ ม. 3 และ ม. 6 ที่จะ เข้าเรียน สายอาชีพ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัคร ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ