“กอ.รมน.จังหวัดพัทลุงเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย!!

0
25

“กอ.รมน.จังหวัดพัทลุงเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย!!

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 เวลา 08.30 น.พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.(ญ.)ธิดารัตน์ หมีปาน หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีความเข้าใจและรู้เท่าทันข่าวสาร พัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำชุมชนกับ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้การดำเนินการข่าวสาร มีส่วนร่วมในชุมชนให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมทั้งการรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินการในพื้นที่จากกลุ่มผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำ ในสถานการณ์ COVID-19”จาก สำนักงานป้องกันจังหวัดพัทุลง และวิทยากรของ กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง หัวข้อ “กอ.รมน.ในการบูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.พัทลุง!!

###############################