เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

0
73

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ปี พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2564 ในการลงพื้นที่ประเมินผลงานและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ของนายสุชล สุขเกษม ผู้เข้าร่วมการสรรหาเพื่อการแต่งตั้งและเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตร สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ของ นายสุชล สุขเกษม การดำเนินชีวิต การน้อมนำพระราชดำริการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ขยายผลจนเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร 1 ไร่ 2 แสน คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงไก่ตะกร้า การเลี้ยงกุ้งตะกร้า การเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ การแปรรูปไข่เค็มรสต้มยำ รสผัดกะเพรา รสปลาร้า และรสกาแฟ จากนั้นตอบข้อซักถามคณะอนุกรรมการฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
ภาพ/ข่าว

ขอบคุณ คุณวิญญู คงรักษา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สมุทรสงคราม