ชมรมครูรู้คุณ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ รร.ขนาดเล็กทุกเดือน หมุนเวียนทั้ง 5 อำเภอ ใน สพป.นว.1

0
21

ชมรมครูรู้คุณ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
รร.ขนาดเล็กทุกเดือน หมุนเวียนทั้ง 5
อำเภอ ใน สพป.นว.1


วันที่อุ้งคารที่ 9 เดือน กุมภาพันธ
2564ไป รร.วัดยางขาว อ.พยุหะคีรีี
ขอเชิญร่วมกิจกรรม มอบของรางวัล
ให้นักเรียน รวม 64 คน ท่านที่บริจาคเป็น
เงิน รร.ออกใบเสร็จให้ ถูกต้องบริจาค
ผ่านบัญชี ชมรมฯ ธ.กรุงศรี บช.771
-1025648 (นายสมชาย ,นางกัญญา
นันท์,นายสมคิด) ผู้บริจาคมีดังนี้.
1. ผอ.สมชาย สมรภูมิ 500 บาท
2. ดร.ทนง ทศไกร 500 บาท
3. ดร.เสริม จันทร์ดำ500 บาท
4. ผอ.สมคิด โมราราย 500 บาท
5. ผอ.มาโนช ห่วงศรี 500 บาท
6. ผอ.สมกิจ บุญผ่อง 500 บาท
7. ครูลัดดา จำเพชร ขนมเค้ก
100 ชิ้น ราคา 800 บาท
8. ผอ.สุดใจ โมราราย 500 บาท
9. นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์ ผอ.รร.
วัดยางขาว อ.พยุหะคีรี 500 บาท
10.อ.สุกัญญา-อ.ปรีชา ขำเพชร จาก
กรุงเทพมหานคร. 500 บาท
11.นส.พรทิพย์. จิวสืบพงษ์ อดีต ศน.
สพป.นว.1 บริจาค. 500 บาท