พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ รับ-ส่งมอบงาน จากนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์

0
21

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุม สภา อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ รับ-ส่งมอบงาน จากนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย รองปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในสังกัด อบจ. โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ รับมอบงานและลงนามรับมอบงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย งานบุคลากร งานงบประมาณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
หลังจากนั้นเป็นการประชุมชี้แจงวิธีการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในส่วนของการบริหาร เป็นการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่า ให้ตรงตามความต้องการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งงานทุกโครงการต้องเป็นไปตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ แล้วจึงนำไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับงานทุกโครงการจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในห้องประชุมใหญ่ของทุกส่วนราชการใน อบจ. ทุกฝ่ายต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับแก้ และดำเนินการตามกระบวนการ ตามระเบียบข้อบังคับ โดยมีหัวหน้าฝ่าย ผอ.กอง กำกับติดตาม อยู่ในความดูแลของปลัด อบจ.ทุกโครงการ ประการสำคัญคือ การดำเนินการของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการแทรกแซงของสมาชิกสภา อบจ.ที่ทำหน้าที่ทางด้านสภาที่จะลงความเห็นอนุมัติให้ดำเนินการตามนโยบาย สุดท้าย นายก อบจ.กล่าวว่า “ขอให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างสบายใจ มีอะไรมาพบนายก อบจ.ได้ตลอดเวลา”