“บิ๊กอู๊ด” ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และมอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 !!

0
9
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“บิ๊กอู๊ด” ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และมอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 !!

วันที่ 29 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว. นครราชสีมาโดยมี พ.ต.อ.วิทวัส บูรณะ ผกก.ตม. จว.นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ปกติ ทั้งนี้ ผบช.สตม.ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

1.ให้เพิ่มความเข้มในการสืบสวนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประการใด เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากตรวจพบหรือได้รับรายงานพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาทางด้านปกครอง รวมถึงทางวินัยหรือทางอาญาอย่างเฉียบขาดทุกราย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร.1212/2537

2.การปฏิบัติในการรับคําร้องขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา,การอนุญาตให้อยู่ต่อ กําชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง กําหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจสอบหลังจากอนุญาต

3.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 ธ.ค.63 มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติได้รับอนุญาตให้อยู่และทํางานในราชอาณาจักร ได้ 2 ปี ซึ่งมีกระบวนการของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง แรงงาน และจะเพิ่มขั้นตอนให้ สตม.เข้าไปจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ BIOMETRICS จึงขอให้มีการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งนี้ให้ศึกษาทําความเข้าใจ ประกาศ ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้กําลังพลเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

4.ต้องมีมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ในการเข้าจับกุมหรือตรวจสอบคนต่างด้าวให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อให้พร้อมก่อนเข้าทําการตรวจสอบจับกุม ภายหลังการจับกุมให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิดและประชาชนทั่วไปโดยให้กักตัวและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5.การแต่งเครื่องแบบ และทรงผมเจ้าหน้าที่ตํารวจชายทุกนายให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 ซม.ห้ามแรเงา เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงต้องเก็บมวยผมโดยใช้อุปกรณ์สีดํา เท่านั้น และให้ปฏิบัติตามระเบียบขณะแต่งเครื่องแบบ, การใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้เกิดความบกพร่องโดยเด็ดขาด

และ ผบช.สตม.ได้มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ตม.จว.นครราชสีมา!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################