“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุม ก.ท.จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของเทศบาล!!

0
21

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุม ก.ท.จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของเทศบาล!!

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา (ก.ท.จ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล การย้ายพนักงานเทศบาล การโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวาระล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้พบปะ และพูดคุย ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะกรรมการ ฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนาน สามารถที่จะพิจารณานำมาเป็นแนวทางประกอบการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานได้ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################