นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดบ่อนไก่ ตลาดริมปิง อำเภอเมืองนครสวรรค์

0
27

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดบ่อนไก่ ตลาดริมปิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดบ่อนไก่ และตลาดริมปิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ(พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประเภท ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดบ่อนไก่ และตลาดริมปิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตาม แนะนำและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครสวรรค์ ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางม่วง เทศบาลนครนครสวรรค์ และองค์การบริหารตำบลบางม่วง ร่วมการตรวจติดตามด้วย
ผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ ปรากฏว่าเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด 19 คือ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้าอนามัย/ผ้า การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการติดตั้งแอปหมอชนะ+ไทยชนะ อย่างเคร่งครัด