a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ และการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย/สถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/แผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และที่ประชุมได้พิจารณาแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จึงได้จัดทำ”โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียและส่งผลกระทบต่อการทำงานของลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ