นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

0
24

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรับทราบประกาศกรมการข้าว เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชน, การแจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่อของศูนย์ข้าวชุมชน, จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเพื่อพิจารณาแผนการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน, แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน, แนวทางการเชื่อมโยงการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีนายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย