a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO)
เมือวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเลเจนด้า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สุโขทัย เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และพิจารณารูปแบบฟอร์มการสมัครผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ กำหนดวันพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางในการอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งนี้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย