นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค

0
14

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค


วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียดเงินรางวัลและเงินสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ดีเด่น และหลักเกณฑ์/รูปแบบ/วิธีการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 พร้อมพิจารณาเสนอแผนการใช้เงินเพื่อขอรับงบประมาณ